FEBRUARY 12 Reflection for the Day

I am grateful for my friends in the Gamblers Anonymous Program. Right now I am aware of the blessings of friendship—the blessings of meeting, of sharing, of smiling, of listening, and of being available when needed. Right now I know that if I want a friend, I must be a friend.

Will I vow, this day, to be a better friend to more people? Will I strive, this day—in my thoughts, words, and actions—to disclose the kind of friend I am?

Today I Pray

May I restore in kind to GA’s Fellowship the friendship I have so hungrily taken from it. After years of glossing my lonely existence with superficial acquaintanceships, may I learn again the reciprocal joys of caring and sharing.

Today I Will Remember

Be a friend.

TAGALOG VERSION

Ika-12 ng Pebrero

Pagninilay para sa Araw na ito

Nagpapasalamat ako para sa aking mga kaibigan sa Programa ng Gamblers Anonymous. Sa ngayon batid ko ang mga biyaya ng pagkakaibigan—ang mga biyaya ng pagkikita, ng pagbabahagi, ng pagngiti, ng pakikinig, at ng pagiging libre kapag kailangan. Sa ngayon alam ko na kung gusto ko ng kaibigan, dapat maging kaibigan ako.

Mangangako ba ako, sa araw na ito, na maging mas mabuting kaibigan sa mas maraming tao? Magsisikap ba ako, sa araw na ito—sa aking mga isip, salita, at gawa—na ibunyag kung anong uri ako ng kaibigan?

Ngayon ipinagdarasal ko…

Nawa’y ibalik ko sa parehong paraan sa Fellowship ng GA ang pagkakaibigang gutom na gutom kong kinuha mula rito. Pagkatapos ng maraming taong pinuno ko ang aking malungkot na pamumuhay ng mga mabababaw na kakilala, nawa’y matutunan kong muli ang katumbas na kagalakan ng pagmamalasakit at pagbabahagi.

Ngayon tatandaan ko…

Maging isang kaibigan.


*** PAUNAWA: Pinapaalam po na ang pagsasalin sa Tagalog ng “Pagninilay sa Araw na Ito” ay hindi aprubado ng GA International Service Office. Ito po ay ginagawa ng BETS OFF HOME GROUP para makatulong sa mga adik na gustong magbago.