SEPTEMBER 19 Reflection for the Day

It’s still not exactly a piece of cake for me to accept today’s occasional pain and anxiety with any great degree of serenity, but I’m increasingly able to be thankful for a certain amount of pain. In the Gamblers Anonymous Program, we find the willingness to do this by going over the lessons learned from past sufferings—lessons which have led to the blessings we now enjoy. We can remember how the agonies of our gambling days—and the pain of rebellion and bruised pride—have often led us to God’s grace, and thus to new freedom.

Have I thanked my Higher Power for the miracle of my life this day?

Today I Pray

When I was helpless, I asked God for help. When I was hopeless, I reached out for His hope. When I was powerless over my compulsive gambling, I asked to share His power. Now I can honestly thank God that I was helpless, hopeless, and powerless, because I have seen a miracle.

Today I Will Remember

From powerless highs and lows to a Higher Power.


TAGALOG VERSION

Ika-19 ng Setyembre

Pagninilay para sa Araw na ito

Hindi pa rin madali para sa akin na tanggapin ang paminsan-minsang sakit at pagkabalisa sa anumang antas ng katahimikan, ngunit mas nagagawa kong magpasalamat para sa isang tiyak na halaga ng sakit. Sa Gamblers Anonymous Program, nakita namin ang kahandaang gawin ito sa pamamagitan ng pagbabalik-tanaw sa mga aral na natutunan mula sa mga nakaraang pagdurusa—mga aral na humantong sa mga pagpapalang tinatamasa namin ngayon. Maaalala natin kung paanong ang mga paghihirap ng ating mga araw ng pagsusugal—at ang kirot ng paghihimagsik at bugbog na pagmamataas—ay madalas na umakay sa atin sa biyaya ng Diyos, at sa gayon ay tungo sa bagong kalayaan.

Nagpasalamat ba ako sa aking Higher Power para sa himala ng aking buhay sa araw na ito?

Ngayon ipinagdarasal ko…

Noong wala akong magawa, humingi ako ng tulong sa Diyos. Noong wala na akong pag-asa, inabot ko ang Kanyang pag-asa. Noong wala akong kapangyarihan sa aking compulsibong pagsusugal, hiniling kong ibahagi ang Kanyang kapangyarihan. Ngayon ay tapat akong nagpapasalamat sa Diyos na ako ay walang magawa, walang pag-asa, at walang kapangyarihan, dahil nakakita ako ng isang himala.

Ngayon tatandaan ko…

Mula sa walang kapangyarihan na mataas at mababa hanggang sa isang Higher Power.